Deklaracja Dostępności


Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://www.pm174.com/
 
Data publikacji strony internetowej: 2007-08-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-21.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów MSWord (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, wyróżnienie odnośników.

Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2020-08-21.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
 
osoba kontaktowa - Justyna Bugajak,
adres e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
numer telefon - 42 6870212.
 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
 
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna


Do budynku prowadzi główne wejście od uliczki osiedlowej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
 
Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Istnieje podjazd dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy otworzyć metalową furtkę oraz pokonać 3 metrowy odcinek asfaltu o szerokości 3 metrów, a następnie pokonać 2 stopnie schodów lub wjechać podjazdem o szerokości 1,5 metra.
 
Domofon znajduje się w przedsionku po lewej stronie na wysokości 150 cm.
 
Przedszkole mieści się w budynku dwukondygnacyjnym.
 
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
 
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Aplikacje mobilne


Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych