^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Realizowane projekty, programy i plany

Oferta podstawowa obejmuje realizację celów i zadań wychowania przedszkolnego zawartych w podstawie programowej zapewniając tym samym dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Wykorzystując naturalny potencjał dzieci  przedszkole stwarza warunki do zdobywania przez dzieci nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności; wykorzystuje współczesne metody nauczania i zabawy.
Wszystkie grupy przedszkolne pracują na programie nauczania pt. „Zanim będę uczniem” autorstwa  Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały.  Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.). Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.
Program przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc na tych, które powinno reprezentować   w chwili pójścia do szkoły. Czas osiągania poszczególnych sprawności jest różny u każdego dziecka i zależy od jego możliwości rozwojowych.

Przedszkole opracowało i wdraża projekt edukacyjny „Turyzm źródłem poznania Łodzi i regionu łódzkiego”


Przedszkole wspomaga dzieci w rozwijaniu predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań, wspomaga w pokonywaniu trudności realizując projekt „Każde dziecko jest zdolne”. W ramach projektu wszystkie dzieci biorą udział w zajęciach multimedialnych, ruchowo-korekcyjnych, plastycznych, taneczno-rytmicznych oraz uczą się języka angielskiego. Zajęcia te są bezpłatne, odbywają się poza podstawą programową.


W naszym przedszkolu funkcjonuje Plan działań adaptacyjnych mający na celu zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas adaptacji do przedszkola, eliminacje stresu adaptacyjnego, nawiązanie współpracy z rodzicami, poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola (upodobań, potrzeb ich dzieci).
 
Plan działań składa się z kilku części:
spotkania adaptacyjne z rodzicami w m-cu VI i IX mające na celu zapoznanie z programem działań adaptacyjnych oraz jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka,
ankieta dla rodziców o dziecku, na temat oczekiwań rodzica w stosunku do przedszkola,
spotkania adaptacyjne z rodzicami i dziećmi VI i IX o charakterze zabawowym w trakcie, których dziecko poznaje nauczycielki, przedszkole.


Realizując projekt „Bezstresowe przejście z przedszkola do szkoły”- przedszkole wspomaga dzieci i rodziców w przejściu z przedszkolnego etapu edukacji do etapu szkolnego.


Ponadto  przedszkole jest realizatorem projektów o zasięgu lokalnym, ogólnołódzkim lub ogólnopolskim:
„Tablica interaktywna sposobem na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego w przedszkolu”
„Podróż do krainy Juliana Tuwima”
"Akademia zdrowego przedszkolaka"

"Akademia Aquafresh"
„Kubusiowi przyjaciele natury”
„Ćwiczyć każdy może”
"Czyste powietrze wokół nas"
„Super zakrętki – I ty możesz zostać bohaterem”
„Zbieramy makulaturę oszczędzamy lasy”.
„Zbieramy zużyte baterie”

Copyright © 2013. Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi Rights Reserved.