Oferta podstawowa obejmuje realizację celów i zadań wychowania przedszkolnego zawartych w podstawie programowej zapewniając tym samym dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Wykorzystując naturalny potencjał dzieci  przedszkole stwarza warunki do zdobywania przez dzieci nowych doświadczeń, wiedzy, umiejętności; wykorzystuje współczesne metody nauczania i zabawy.
Wszystkie grupy przedszkolne pracują na programie nauczania pt. „Zanim będę uczniem” autorstwa  Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały.  Program zawiera szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności, jakimi powinno dysponować dziecko kończące przedszkole, i został ujęty w 15 obszarach, wyodrębnionych w obowiązującej Podstawie programowej wychowania przedszkolnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.). Zawarte w nich treści skierowane są do wszystkich dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, bez zróżnicowania wiekowego.
Program przewiduje stopniowe opanowanie przez dziecko określonych umiejętności, począwszy od najprostszych (podstawowych), a kończąc na tych, które powinno reprezentować   w chwili pójścia do szkoły. Czas osiągania poszczególnych sprawności jest różny u każdego dziecka i zależy od jego możliwości rozwojowych.

Przedszkole wspomaga dzieci w rozwijaniu predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań, wspomaga w pokonywaniu trudności realizując projekt „Każde dziecko jest zdolne”. W ramach projektu dzieci biorą udział w zajęciach multimedialnych. Zajęcia multimedialne odbywają się raz na dwa tygodnie dla gr. Żabek. Projekt zajęć ma na celu zapoznanie dzieci w wieku przedszkolnym z obsługą komputera, jego najprostszymi programami (Paint, Word) oraz dziecięcymi programami multimedialnymi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Zajęcia te są bezpłatne, odbywają się poza podstawą programową.

W naszym przedszkolu funkcjonuje Plan działań adaptacyjnych mający na celu zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa dzieci podczas adaptacji do przedszkola, eliminacje stresu adaptacyjnego, nawiązanie współpracy z rodzicami, poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola (upodobań, potrzeb ich dzieci).
 
Plan działań składa się z kilku części:
spotkania adaptacyjne z rodzicami w m-cu VI i IX mające na celu zapoznanie z programem działań adaptacyjnych oraz jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka,
ankieta dla rodziców o dziecku, na temat oczekiwań rodzica w stosunku do przedszkola,
spotkania adaptacyjne z rodzicami i dziećmi VI i IX o charakterze zabawowym w trakcie, których dziecko poznaje nauczycielki, przedszkole.

Realizując projekt „Bezstresowe przejście z przedszkola do szkoły”- przedszkole wspomaga dzieci i rodziców w przejściu z przedszkolnego etapu edukacji do etapu szkolnego.

Realizując ogólnopolski projekt edukacyjny „Miś Bajkuś w Krainie Bajkoterapii” - dzieci dzięki bajkom potrafią inaczej spojrzeć na świat, dają mu one wsparcie i stają się źródłem ich przeżyć. Nauczyciel u boku rodzica staje się osobą odpowiedzialną za rozwój dziecka zarówno intelektualny jak i emocjonalny. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów bajko terapia może być kluczem do ich rozwiązania.

Realizujemy międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna moc bajek” czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni II Edycja Rok szkolny 2020/2021 - „Dawno, dawno temu, za siedmioma górami za siedmioma lasami…” - zapewne wszyscy pamiętamy te słowa, napawające radością i ciekawością, za nimi, bowiem zawsze kryła się fascynująca opowieść. Niezmiennie wiadomo, iż bajki były od zawsze sposobem na przekazywanie dzieciom wiedzy i zasad moralnych. Wspólne czytanie bajek z dorosłymi wywiera duży wpływ na rozwój małego człowieka. Bajki pomagają dziecku poznawać i nazywać własne emocje oraz podpowiadać sposoby radzenia sobie z nimi. Odpowiednio dobrana literatura dziecięca wzbogaca wiedzę, rozwija intelekt, jest źródłem rozrywki i zabawy.